Informatie

MR

De MR (de medezeggenschapsraad) behartigt de algemene belangen van de school en kan vragen en/of problemen van andere ouders als agendapunt opvoeren. Tot de taken en bezigheden van de MR behoren onder meer het meedenken over schoolbeleid. De MR bestaat uit zes leden, drie ouders en drie personeelsleden. De oudergeleding van de MR wordt volgens verkiezing samengesteld.
Dit eerste fusiejaar zijn de MRen van beide scholen samengevoegd, vandaar dat er momenteel tien leden zijn. Dit wordt op termijn teruggebracht naar zes.  
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Aan de leden van de MR  kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt hebben. De agenda en de notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar en zijn terug te vinden op deze site. 

Mailadres: mr@deopstekker.nl

Oudergeleding:                                      

Hetty Jelsma-Eijer  (voorzitter) 
Trijntje de Jong-de Leeuw 
Sjoerd van der Wiel
Janet Dam
Anna Maat

Personeelsgeleding

Redmer Wijnsma (notulist)
Manita Overdiep
Linda Flonk
Geartsje Romkema
Tiny Bouma