Informatie

MR

De MR (de medezeggenschapsraad) behartigt de algemene belangen van de school en kan vragen en/of problemen van andere ouders als agendapunt opvoeren. Tot de taken en bezigheden van de MR behoren onder meer het meedenken over schoolbeleid. De MR bestaat uit zes leden, drie ouders en drie personeelsleden. De oudergeleding van de MR wordt volgens verkiezing samengesteld. Eén lid van de MR heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Aan de leden van de MR  kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt hebben. De agenda en de notulen van de MR vergaderingen liggen voor een ieder ter inzage in de hal van school. 

Mailadres: mr@deopstekker.nl

Oudergeleding:                                      

Hetty Jelsma-Eijer  (voorzitter) 
Trijntje de Jong-de Leeuw 
Sjoerd van der Wiel
Janet Dam
Anna Maat

Personeelsgeleding

Redmer Wijnsma (notulist)
Manita Overdiep
Linda Flonk
Geartsje Romkema
Tiny Bouma​​​​​​​