0513 - 571 600Mr. Roordawei 1a, 8406 ES Tijnjedeopstekker@comprix.nl

De MR (de medezeggenschapsraad) behartigt de algemene belangen van de school en kan vragen en/of problemen van andere ouders als agendapunt opvoeren. Tot de taken en bezigheden van de MR behoren onder meer het meedenken over schoolbeleid. De MR behartigt de oudergelden, die door de directie worden beheerd. Jaarlijks legt de directie financiƫle verantwoording af.
De MR bestaat uit zes leden, drie ouders en drie personeelsleden. De oudergeleding van de MR wordt volgens verkiezing samengesteld.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Aan de leden van de MR  kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt hebben. De agenda en de notulen van de MR vergaderingen zijn openbaar. 

Mailadres: mr.deopstekker@comprix.nl

Oudergeleding

Agnetha Jeeninga (voorzitter)
Reinhart van Norel
Jeroen van der Meulen

Personeelsgeleding

Jill Kuhlman
David Jongsma
Lamkje van der Draai (notuliste)