Informatie

Oudervereninging (OV) De Opstekker

Bestuur:

  • Jenny Heida (voorzitter)
  • Peter Muller (penningmeester)
  • Alie Rodenburg 
  • Maria Bos
  • Clara Lageveen
  • Els Veltman

De OV incasseert de schoolgelden, waaronder de vrijwilliger ouderbijdrage en de schoolreisgelden.
Het banknummer is: NL37RABO 0363 1051 15